ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

ข้อที่ขัอมูล (คลิกที่หัวข้อ เพื่อดูรายละเอียด)หมายเหตุ
11แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
12รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
13รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
14คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
15คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
16ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
17รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
18E–Service

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อที่ขัอมูล (คลิกที่หัวข้อ เพื่อดูรายละเอียด)หมายเหตุ
OIT-19แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
OIT-20ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
OIT-21สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
OIT-22รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อที่ขัอมูล (คลิกที่หัวข้อ เพื่อดูรายละเอียด)หมายเหตุ
OIT-023นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
OIT-024การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
OIT-025หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
OIT-026รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

ข้อที่ขัอมูล (คลิกที่หัวข้อ เพื่อดูรายละเอียด)หมายเหตุ
OIT-027แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
OIT-028ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
OIT-029ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
OIT-030การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อที่ขัอมูล (คลิกที่หัวข้อ เพื่อดูรายละเอียด)หมายเหตุ
OIT-031ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
OIT-032การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
OIT-033รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
OIT-034การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
OIT-035การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
OIT-036แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
OIT-037รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
OIT-038รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ข้อที่ขัอมูล (คลิกที่หัวข้อ เพื่อดูรายละเอียด)หมายเหตุ
OIT-039ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
OIT-040การขับเคลื่อนจริยธรรม
OIT-041การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
OIT-042มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
OIT-043การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน