ผศ.ดร. พานชัย เกษฎา

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ

พระครูสิริธรรมวรคุณ

ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
กรรมการ

นายจักร์รินทร์ ชูสง่า

ผู้แทนองค์การศาสนา
กรรมการ

นายวีรพจน์ เหลืองพัฒนผดุง

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการ

พันเอกชุมพล ถึกสกุล

ผู้แทนองค์กรชุมชน
กรรมการ

นางประจวบ บุญพอก

ผู้แทนผู้ปกครอง
กรรมการ

นายปุญยวัฒน์ สนใจ

ผู้แทนศิษย์เก่า
กรรมการ

นายธำรงศักดิ์ บุญจรัญ

ผู้แทนครูโรงเรียนสิรินธร
กรรมการ

นายสวัสดิ์ ลวดลาย

ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

นายสุชาติ บูรณ์เจริญ

ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

นายองอาจ สุจินพรัหม

ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

นายสุพล บัวสาย

ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

นายสุทิศย์ สันทัยพร

ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

นายเฉลิมพล พวงศิริ

ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

สรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช

ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร
กรรมการและเลขานุการ