รุ่งทิพย์ เสาสูง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

แพงศรี ศรีมงคล

ครู

อมรรัตน์ กลิ่นหมื่นไวย

ครู

กรรณิกา ลาภจิตร

ครู

รัตนา หวังสุดดี

ครู

สุตาภัทร ธรรมโสภณ

ครู