สาขาวิทยาศาสตร์

ลัดดา สุขยานุดิษฐ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

ธำรงศักดิ์ บุญจรัส

ครู

สมกิตต์ โอรสรัมย์

ครู

ปตินุช พรหมบุตร

ครู

สิริกร คงกล้า

ครู

สรัณทิพย์ หมวกเหล็ก

ครู

อัชญา แก่นดี

ครู

นิดต้า เจริญศิริ

ครู

รัชนีวรรณ เทียนทอง

ครู

สริญญา อินทรนุช

ครู

สุชาดา เฉลียวไว

ครู

ปัณภัส สังข์ขาว

ครู

ปฏิญญา ปิยโชติสกุลชัย

ครู

ยิ่งลักษณ์ เติมกล้า

ครู

จิรวรรณ ศรีชะอุ่ม

ครู

วรากุล ผลาผล

ครู

สิวพร ไพรกังวาล

ครู

เกศนี นับถือดี

ครู

อำภา คเชนทร์ชาติ

ครู

วาสนา สาลี

ครู

ชรินธร ศรีลานุช

ครู

อรอนงค์ อินทร์ตา

ครู

วัชรพงศ์ แก้มทอง

ครู

นิธิภรณ์ ภูนะยา

ครู

สุธิดา ขบวนกล้า

ครู

กรนันท์ วสุวัชร์

ครู

สาขาเทคโนโลยี

ณัฎฐญา ใจหาญ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

คำพันธ์ เสาะแสวง

ครู

พรระวี บุญสุยา

ครู

ทิพย์ภาวี หลอมประโคน

ครู

ภูริตา จันทสุข

ครู

อนุสรณ์ จันทสุข

ครู

อานนท์ มุ่งดี

ครู

บุญมี กิ่งก้านจันทร์

ครู

จิตญาดา เพ็งแจ่ม

ครู

ธัชทรัพย์ เสียงจินดารัตน์

ครู

มลิวัลย์ บุญเย็น

ครู