จีระพรรณ เพียรมี

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทรศัพท์ 088-590-9630
E-Mail : jeerapan@sirin.ac.th.com

ภัทรพล หมวกเหล็ก

รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ 09-7335-2510
E-Mail : pattarapol@sirin.ac.th

ธีรศักดิ์ อาษา

รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โทรศัพท์ 09-7342-9129
E-Mail : kobtrasak@gmail.com

พัชรนันท์ เจริญศิริวิชญกุล

รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
โทรศัพท์ 09-3458-7879
E-Mail : phatcharanan1703@gmail.com

เถลิง มั่นวงศ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทรศัพท์ 087-965-9232
E-Mail : thaleong@sirin.ac.th