ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2478  เดิมชื่อว่า “โรงเรียนสตรีสุรินทร์”  ดำเนินการร่วมกับโรงเรียนสุรวิทยาคาร

ตั้งแต่ พ.ศ 2479 ได้แยกออกจากโรงเรียนสุรวิทยาคารและเมื่อ พ.ศ 2482 ย้ายไปอยู่บริเวณหลังศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ จากนั้นในปี พ.ศ. 2487 ได้ย้ายไปอยู่บริเวณโรงเรียนเทศบาล 1 (ปัจจุบัน) และปี พ.ศ. 2502 ย้ายมาตั้ง ณ บริเวณที่ตั้งปัจจุบัน ซึ่งเรียกว่า “หนองยาว” มีเนื้อที่ประมาณ 26 ไร่ ต่อมาเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ 2505 บาทสมเด็จพระพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามให้โรงเรียนใหม่ว่า “โรงเรียนสิรินธร” จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นพระนามของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ได้มีการปฏิรูปการศึกษาและได้มีการปรับเปลี่ยนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการจนปัจจุบัน

โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โดยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เป็นนักเรียนหญิงล้วน ยกเว้นนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE, SME และ EP ได้รับนักเรียนชายด้วย ส่วนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เป็นสหศึกษา

วิสัยทัศน์

โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ สร้างบุุลมีคุณธรรม นำความรู้ เชิดชูความเป็นไทย ก้าวไกลสู่มาตรฐานสากล ดำรงตนตามตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์

นักเรียนสามารถมีคุณธรรม มีความรอบรู้ เพื่อยกระดับความสามารถสู่มาตรฐานสากล มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษา มีค่านิยมที่ดีงาม มีความเป็นไทยและดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

เอกลักษณ์โรงเรียน

สะอาด-ร่มรื่น (Clean-Green)

อัตลักษณ์

ยิ้มง่าย ไหว้สวย (Smile Effortlessly, Wai Gracefully)

คำขวัญ

เลิศวิทยา พลานามัยสมบูรณ์ เกื้อกูลชุมชน ประพฤติตนเป็นคนดี (Knowledge Achievement, Excellent Health, Helping Communities, Being Good Citizens)

คติธรรม

ปญฺญา หิ เสฏฐา กุสฺลา วทนฺติ : ปราชญ์ ยกย่องว่า ปัญญาประเสริฐที่สุด  (Wisdom is Admired by Philosophers)

ตราประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน

ขาว-แดง (White-Red)