free porno teen porn on our porn site
fucking my friend's when he suddenly came home from work Indian Aunty Hindi porn blacked naughty nicole can't resist her bestie's hot man

sirin@min

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนสิรินธร (อักษรย่อ: ส.ธ.) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษประเภทสหศึกษา และเป็นส่วนราชการสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศคกษาสุรินทร์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เดิมชื่อ “โรงเรียนสตรีสุรินทร์” โรงเรียนสิรินธร ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2478 ต่อมาเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2506 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามโรงเรียนใหม่ว่า ” โรงเรียนสิรินธร ” ซึ่งเป็นพระนามของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ …

ประวัติโรงเรียน Read More »

โรงเรียนสิรินธร ขอแสดงความยินดี กับ นักกีฬาโรงเรียนสิรินธร ได้รับรางวัลชนะเลิศ

การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล และสตรีทบาสเกตบอล กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2565 รอบคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนจังหวัดสุรินทร์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์พร้อมคณะกรรมการนิเทศติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด สพม. สุรินทร์ครั้งที่ 1/2565 ระยะที่ 2

16 มิถุนายน 2565 นางปติมา กาญจนากาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์พร้อมคณะกรรมการนิเทศติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด สพม. สุรินทร์ครั้งที่ 1/2565 ระยะที่ 2 ตามโครงการนิเทศบูรณาการ โดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด สพม. สุรินทร์ ตามแผนการนิเทศบูรณาการ โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC เพื่อพัฒนาบทเรียนร่วมกัน ครั้งที่ 1/2565 ระยะ 2 โดยมีวัตถุประสงค์การนิเทศติดตาม ดังนี้ 1. การนิเทศติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้น TPS MODEL …

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์พร้อมคณะกรรมการนิเทศติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด สพม. สุรินทร์ครั้งที่ 1/2565 ระยะที่ 2 Read More »

กิจกรรมค่ายอบรมฝึกทักษะปฏิบัติการปรับพื้นฐาน สำหรับนักเรียน

  โครงการห้องเรียนพิเศษฯ (SMTE/SME)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาต่างประเทศ และวิชาคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2565 และวันที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30-16.00 น. ณ โรงเรียนสิรินธร

โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม เก่งและดี มีความสุข (D-HAPPY)

  โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม เก่งและดี มีความสุข (D-HAPPY) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างวันที่ 14-17 มิถุนายนพ.ศ.2565 โดยท่านวิทยากรอาจารย์ เกรียงศักดิ์ สถาปนศิริ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เชียงใหม่ ประธานในพิธี นายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร ณ หอประชุมรวมฤทัยธำรง โรงเรียนสิรินธร

แก้ไขความประพฤติ สาย เฉื่อย

แนวทางการแก้ไขพฤติกรรม สาย เฉื่อย ให้ติดต่อที่หัวหน้าระดับชั้น แก้ไขสาย เฉื่อย ระดับชั้น ม. 1 ระดับชั้น ม. 2 ระดับชั้น ม. 3 ระดับชั้น ม. 4 ระดับชั้น ม.5 ระดับชั้น ม.6 แก้ไขพฤติกรรม ระดับชั้น ม.1 ระดับชั้น ม.2 ระดับชั้น ม.3 ระดับชั้น …

แก้ไขความประพฤติ สาย เฉื่อย Read More »

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนสิรินธร จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โดมรวมใจสิรินธร (15 พฤษภาคม 2565)