Skip to main content

ประกาศโรงเรียนสิรินธร เรื่อง แจ้งกำหนดการเปิด-ปิด ภาคเรียน ปีการศึกษา 2566

ประกาศโรงเรียนสิรินธร เรื่อง การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายการ