กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาอาชีพและนักศึกษาฝึกประสบการณ์ว […]