กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาอาชีพและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพปี 5 จัดกิจกรรม​อบรม​อาหารสร้างอาชีพ ระหว่างวันที่​ 4-5​ กุมภาพันธ์​ 2566