free porno teen porn on our porn site
fucking my friend's when he suddenly came home from work Indian Aunty Hindi porn blacked naughty nicole can't resist her bestie's hot man
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการสอบ O-NET 100 คะแนน

ข่าวเเดง ToDay

การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล และสตรีทบาสเกตบอล กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2565 รอบคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนจังหวัดสุรินทร์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19/06/2565
        โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม เก่งและดี มีความสุข (D-HAPPY) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างวันที่ 14-17 มิถุนายนพ.ศ.2565 โดยท่านวิทยากรอาจารย์ เกรียงศักดิ์ สถาปนศิริ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เชียงใหม่ ประธานในพิธี นายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร ณ หอประชุมรวมฤทัยธำรง โรงเรียนสิรินธร
17/06/2565
        16 มิถุนายน 2565 นางปติมา กาญจนากาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์พร้อมคณะกรรมการนิเทศติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด สพม. สุรินทร์ครั้งที่ 1/2565 ระยะที่ 2 ตามโครงการนิเทศบูรณาการ โดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด สพม. สุรินทร์ ตามแผนการนิเทศบูรณาการ โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC เพื่อพัฒนาบทเรียนร่วมกัน ครั้งที่ 1/2565 ระยะ 2 โดยมีวัตถุประสงค์การนิเทศติดตาม ดังนี้
1. การนิเทศติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้น TPS MODEL
2. การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพและการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน
3. การนิเทศติดตามการดำเนินงานด้านทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต
4. การนิเทศติดตามการดำเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2561 (ปรับปรุง 2562)
โดยมีนายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร พร้อมด้วย นายภัทรพล หมวกเหล็ก รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล นางกิมาภรณ์ เติมสุข
        รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ นายธีรศักดิ์ อาษา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และนางพัชรนันท์ เจริญศิริวิชญกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป หัวหน้ากลุ่มสาระ และคณะครูร่วมรับการนิเทศและเปิดชั้นเรียน ณ ห้องโสต 7 และอาคารเรียนต่าง ๆ ของโรงเรียน
 
16/06/2565
        โครงการห้องเรียนพิเศษฯ (SMTE/SME)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาต่างประเทศ และวิชาคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2565 และวันที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30-16.00 น. ณ โรงเรียนสิรินธร
11/06/2565

Location

About
Social Networks
Recent Work