ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการสอบ O-NET 100 คะแนน

ข่าวเเดง ToDay

การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล และสตรีทบาสเกตบอล กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2565 รอบคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนจังหวัดสุรินทร์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19/06/2565
        โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม เก่งและดี มีความสุข (D-HAPPY) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างวันที่ 14-17 มิถุนายนพ.ศ.2565 โดยท่านวิทยากรอาจารย์ เกรียงศักดิ์ สถาปนศิริ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เชียงใหม่ ประธานในพิธี นายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร ณ หอประชุมรวมฤทัยธำรง โรงเรียนสิรินธร
17/06/2565
        16 มิถุนายน 2565 นางปติมา กาญจนากาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์พร้อมคณะกรรมการนิเทศติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด สพม. สุรินทร์ครั้งที่ 1/2565 ระยะที่ 2 ตามโครงการนิเทศบูรณาการ โดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด สพม. สุรินทร์ ตามแผนการนิเทศบูรณาการ โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC เพื่อพัฒนาบทเรียนร่วมกัน ครั้งที่ 1/2565 ระยะ 2 โดยมีวัตถุประสงค์การนิเทศติดตาม ดังนี้
1. การนิเทศติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้น TPS MODEL
2. การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพและการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน
3. การนิเทศติดตามการดำเนินงานด้านทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต
4. การนิเทศติดตามการดำเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2561 (ปรับปรุง 2562)
โดยมีนายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร พร้อมด้วย นายภัทรพล หมวกเหล็ก รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล นางกิมาภรณ์ เติมสุข
        รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ นายธีรศักดิ์ อาษา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และนางพัชรนันท์ เจริญศิริวิชญกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป หัวหน้ากลุ่มสาระ และคณะครูร่วมรับการนิเทศและเปิดชั้นเรียน ณ ห้องโสต 7 และอาคารเรียนต่าง ๆ ของโรงเรียน
 
16/06/2565
        โครงการห้องเรียนพิเศษฯ (SMTE/SME)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาต่างประเทศ และวิชาคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2565 และวันที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30-16.00 น. ณ โรงเรียนสิรินธร
11/06/2565

Location

About
Social Networks
Recent Work