1. จัดระบบงานสารบรรณ สารสนเทศ กลุ่มงานบริหารงานบคคล
 2. จัดทำทะเบียนรับ-ส่ง เอกสาร หนังสือราชการ บันทึกข้อความตามระบบจ่ายเอกสารตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตาม ตามลักษณะงาน
 3. ดูแล/ต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่มาติดต่อราชการ
 4. จัดทำเนียบบุคลากร
 5. จัดเตรียมเอกสารการประชุม หนังสือเชิญประชุม บันทึกการประชุม และรายงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา
 6. ดูแลการจัดทำ เอกสาร แบบฟอร์มต่างๆ ของกลุ่มงานบุคคล
 7. นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการสำนักงาน
 1. รวบรวมจัดทำข้อมูลประเภทต่างๆ และรายงานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์
 2. วิเคราะห์และวางแผนความต้องการอัตรากำลังของสถานศึกษา
 3. จัดทำแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา
 4. เสนอแผนอัตรากำลังของสถานศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศักษาสุรินทร์
 5. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 1. รวบรวมรายชือและข้อมูลข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาที่ปรสงค์จะขอย้ายนำเสนอไปยังผู้บังคับบัญชา
 2. พิจราณาตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อย ครบถ้วนของเอกสารการย้าย
 3. ประสานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อขอความเห็นชอบกับข้าราชการครูที่ย้ายเข้ามาใหม่ในโรงเรียน
 4. ปฏิบัติงานอื่นๆ/ตามที่ได้รับมอบหมาย
 1. จัดทำแผนพัฒนากลุ่มบริหารงานบุคคลและเสนอโครการต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา
 2. ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามโครงการ
 3. สรุป รายงานผลการปฏิบัติงาน/โครงการที่ดำเนินการแล้ว
 4. ปฏิบัตงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย