ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อที่ขัอมูล (คลิกที่หัวข้อ เพื่อดูรายละเอียด)หมายเหตุ
OIT-01โครงสร้างหน่วยงาน
OIT-02ข้อมูลผู้บริหาร
OIT-03อำนาจหน้าที่
OIT-04แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา
OIT-05ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
OIT-06กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
OIT-07ข่าวประชาสัมพันธ์
OIT-08Q&A
OIT-09Social Network
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
ข้อที่ขัอมูล (คลิกที่หัวข้อ เพื่อดูรายละเอียด)หมายเหตุ
OIT-010แผนดำเนินงานประจำปี
OIT-011รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
OIT-012รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
OIT-013คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
OIT-014คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
OIT-015ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
OIT-016รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
OIT-017ข่าวประชาสัมพันธ์
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
ข้อที่ขัอมูล (คลิกที่หัวข้อ เพื่อดูรายละเอียด)หมายเหตุ
OIT-18แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
OIT-19รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
OIT-20รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
OIT-21แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
OIT-22ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
OIT-23สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
OIT-24รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อที่ขัอมูล (คลิกที่หัวข้อ เพื่อดูรายละเอียด)หมายเหตุ
OIT-025นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
OIT-026การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
OIT-027หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
OIT-028รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
ข้อที่ขัอมูล (คลิกที่หัวข้อ เพื่อดูรายละเอียด)หมายเหตุ
OIT-029แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
OIT-030ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
OIT-031ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
OIT-032ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
OIT-033การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อที่ขัอมูล (คลิกที่หัวข้อ เพื่อดูรายละเอียด)หมายเหตุ
OIT-034นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
OIT-035การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
OIT-036การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
OIT-037การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
OIT-038การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
OIT-039แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
OIT-040รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน
OIT-041รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อที่ขัอมูล (คลิกที่หัวข้อ เพื่อดูรายละเอียด)หมายเหตุ
OIT-042มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
OIT-043การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน