🥈รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 Financial Engineering Case Completition 2024

โดย
นายศุภกฤต  ชาตรูปฏิวิน  ม.6/2
นายสิรภพ  ดอนหมั่น  ม.6/3
นายถิรวัสส์  รั่วเฟง  ม.6/4

ครูผู้ควบคุมทีม
นางภัคภร  ใสแจ่ม
นางชมพูนุช  เคล้าจันทร์

จัดโดย หลักสูตรวิศวกรรมการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะวิศวกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) ร่วมกับคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2567
ณ สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิต (KLLC)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ขอบคุณ🙏
ท่านผู้อำนวยการ  ท่านรองผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมนักเรียนในครั้งนี้🙏🎉