ค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งพัฒนาขีดความสามารถทางภาษาต่างประเทศสู่ความเป็นเลิศในระดับต่างๆ ต่อไป