นายจีระพรรณ เพียรมี ผู้อํานวยการโรงเรียนสิรินธร เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายส่งเสริมศักยภาพนักเรียน (เรียนเสริมจากวิทยากรภายนอก) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE/SME ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ (สาขาชีววิทยา) ระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2566 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่นักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบแข่งขันในสนามสอบต่าง ๆ ณ หอประชุมรวมฤทัยธำรง