งานแนะแนวโรงเรียนสิรินธร ร่วมกับ Ignite by Ondemand จัดกิจกรรม แนะแนวเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย หลักสูตรนานาชาติ และคณะแพทยศาสตร์ รอบ Portfolio ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสิรินธร และโรงเรียนต่างๆที่สนใจเข้าร่วม ณ หอประชุมรวมฤทัยธำรง โรงเรียนสิรินธร