หลักเกณฑ์และรายละเอียดสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ตาม QR code และ Link [ รายละเอียดเพิ่มเติม ]

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ได้ตาม QR code และ Link [ รายละเอียดเพิ่มเติม ]