ครูและนักเรียนผู้ดำเนินโครงการ Santi STRONG รายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการและแผนการดำเนินงานขั้นต่อไปแก่คณะนิเทศติดตาม และรับคำแนะนำ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะนิเทศติดตาม จากชมรม STRONG จิตพอเพียง ต้านทุจริต จังหวัดสุรินทร์ สังกัดคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมต่อไป