งานแนะแนว โรงเรียนสิรินธร ร่วมกับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ หอประชุมรวมฤทัยธำรง โดยมีนายปรเมธ อุดมสินานนท์ วิทยากร เป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้