นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ SMTE/SME ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3-3/6 โรงเรียนสิรินธร เข้าร่วมกิจกรรมค่ายฝึกฏิบัติการทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์นอกสถานที่ ระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา