ประกาศโรงเรียนสิรินธร เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการปกครองนักเรียนโรงเรียนสิรินธร พ.ศ.2566