โครงการห้องเรียนพิเศษ EP (English Program) จัดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ IELTS (International English Language Testing System) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เเละมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนสิรินธร