กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7-1/14 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องราวประวัติความเป็นมา มรดกภูมิปัญญา วัฒนธรรมท้องถิ่นสุรินทร์ ได้รับประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียนในสถานที่จริง และเพื่อให้นักเรียนเกิดความรักความภาคภูมิใจในท้องถิ่น แบ่งกิจกรรมออกเป็น 5 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ ธรรมชาติวิทยา ประวัติศาสตร์โบราณคดี ประวัติศาสตร์เมือง ชาติพันธุ์วิทยา และมรดกดีเด่น