โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานประกันคุณภาพการศึกษา สมาคมศิษญ์เก่าโรงเรียนสิรินธรและงานอาคารสถานที่