๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ คณะกรรมการสภานักเรียนเข้าร่วมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดสารเสพติดและอบายมุข จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับโรงเรียนสิรินธร ณ หอประชุมรวมฤทัยธำรง