ผลการแข่งขันภาษาจีน ณ งานมหกรรมตรุษจีนรังสิต ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับรางวัลชนะเลิศ รายการวาดภาพวัฒนธรรมจีน
น.ส ชินาริ กาญจนรุจวิวัฒน์ ม.5/16 และรางวัลชมเชย การคัดลายมือภาษาจีน
น.ส.พรพิมล จีนบุตร ม.5/14 โดยครูผู้ฝึก ครูพัชรินทร์ เสียงวังเวง ครูสิริภรณ์ อยู่ประเสริฐ ครูภัทราวรรณ ผากาและครูXie Yufeng