กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย เพื่อส่งเสริมศักยภาพนักเรียนแผนการเรียนภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ-สังคมศึกษา โดยได้รับเกียรติจากผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์และคณะเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจและแนวทางในการศึกษาต่อด้านกฎหมาย ณ หอประชุมธารน้ำใจ โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์