ผู้แทนศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธร รุ่น 53 มอบทุนการศึกษา “ทุนไปต่อ” เพื่อสนับสนุนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสิรินธร ทุนละ 2,000 บาท จำนวน 24 ทุน รวมเป็นเงิน 48,000 บาท