กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสิรินธร จัดกิจกรรมวันตรุษจีน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประเพณีวันตรุษจีนซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดจากบรรพบุรุษของชาวจีน เพื่อทำบุญอุทิศส่วนบุญให้กับ บรรพบุรุษและญาติพี่น้องผู้ล่วงลับ เป็นเทศบาลที่สำคัญที่สุดของจีน เพราะชาวจีนถือว่า วันตรุษจีน คือวันขึ้น ปีใหม่ตามปฏิทิน เช่นเดียวกันสงกรานต์วันปีใหม่ไทย ดังนั้นชาวจีนจึงให้ความสำคัญกับเทศกาลนี้เป็นอย่างยิ่ง และมีการเฉลิมฉลองทั่วไปโลกโดยเฉพาะชุมชนขนาดใหญ่ของคนเชื้อสายจีน ซึ่งในแต่ละ พื้นที่ก็จะมีพิธีเฉลิมฉลองแตกต่างกันไป ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวทำให้นักเรียนที่เป็นคนไทยได้เรียนรู้ ขนบธรรมเนียมวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับประเพณีตรุษจีน และเพื่อต้อนรับการเข้าสู่อาเซียนของประเทศไทยซึ่ง ประเทศจีนก็เป็นส่วนหนึ่งของประเทศกลุ่มอาเซียนโดยมีวัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประเพณี วัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายจีน 2. เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนร่วมกันสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีทำบุญตรุษจีน 3. เพื่อให้ครูและนักเรียนได้ทำบุญร่วมกันในวันตรุษจีน 4. เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 5. เพื่อให้นักเรียนได้เป็นส่วนหนึ่งในการเข้าสู่อาเซียนของประเทศไทยซึ่งประเทศจีนเป็น ส่วนหนึ่งของประเทศกลุ่มอาเซียนโดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ โดมรวมใจสิรินธร โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์