โรงเรียนสิรินธรได้จัดค่ายโครงการพัฒนาผู้เรียนค่ายวิชาการ Coding การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาการคำนวณ เพื่อจัดกิจกรรม ActiveLearning สู่สมรรถนะเชิงรุกการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ณ ห้อง Coding อาคาร 15 ชั้น 4 โดยวิทยากรจากบริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)