สำนักงาน

วลีรักษ์ พิชัยบวรวัชร์

เทวี ทองนำ

สุภาภรณ์ แห้วเพ็ชร

วิภาวดี บุญบรรลุ

พนารัตน์ ลายทอง

จันทร์หอม สุจินพรัหม

มนัญญา สิมมา

จันทร์สุธา ชมบุญ

ผจงใจ ไชยหาญ

ธนาพร บุตรเทศ

สุภาพร ปะหาวงษ์

สุกันยา ชื่นรส

ปณัฐดา จุกหอม

สุริยะ ลมพรมราช

สิทธิชัย บุญโต

พักตร์ชรอาภา พันธะแสง

ณัฐธิดา เกิดเเพิ่มดี

ธนพร บุตรเทศ

สุชิต ยอดเพ็ชร

พงศกร ผจญกล้า

พนักงานขับรถ

บรรลือศักดิ์ แห้วเพชร

สมคิด มียิ่ง

ธิบดี ประทุมทอง

นักพัฒนาสถานที่

เตือน จันทรนิกร

ประนี ปันหอม

ปานิตา เนินแก้ว

วอน ไชยพร

ธิติมา จิตหาญ

ขวัญศรี ทาสีดา

ทองคำ สุดสายตรวจ

วารินทร์ มนตรี

รม เจ็ดประโคน

บงกช มียิ่ง

รัตวจี วาหมงคล

วิสันต์ สุใต้ทอน

เพ็ญศรี นิลสุข

ประหยัด เพิ่มนิตย์

กำชัย สุปิงคลัด

สมศักดิ์ แสงทอง

วิไล จงผสม

ศราวุธ ใจเย็น

จันทร์เลิศ ปันหอม

คำสุข พิลา

สมชิต นิลสุข

รัชนีย์ ชนะสุข

วินิจ โฉมศรี

ช้อย ตอนสุข

จันทร์ทิมา คงกล้า

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ชำนาญ สายกระสุน