ดร.สำเริง บุญโต ผอ.สพม.สุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแนะแนวอาชีพทางออนไลน์ในโครงการ “นวัตกรรมการวัดและประเมินผลการแนะแนวอาชีพทางออนไลน์ ในการสร้างความเข้าใจอาชีพในอนาคตของนักเรียนกลุ่มจังหวัด นครชัยบุรินทร์ ” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินงานนวัตกรรมการวัดและประเมินผลการแนะแนวอาชีพทางออนไลน์และนำไปใช้ประโยชน์ในการสรางความเข้าใจอาชีพในอนาคต จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมรวมฤทัยธำรง โรงเรียนสิรินธร