นายมั่น เพชรศรีสม 2475-2479
 นายลี ใจมั่น  2579-2480
 นางสาวบุญหลาย ชัยกาล  2480-2482
 นางจำรัส ฤทธิรงค์  2483-2485
 นางสาวฉวีวรรณ ดุลย์จินดา  2486-2489
 นางสาวละม้าย คำพิทักษ์  2490-2491
 นางประยูรวรรณ ศรีพงษ์  2492-2497
 นางสาวพิมพ์ประไพ รื่นเอม  2498-2507
 นางปลั่งศรี มูลศาสตร์  2508-2533
 นางนิด นาคอุดม  2533-2534
 นางภัทรพร พัชรินร์ศักดิ์  2534-2535
 นางละออ จองอยู่  2535-2538
 นางหอมหวล กนกนาก  2538-2543
 นายสิงห์ทอง สิงหพรพงศ์  2543-2545
 นายสมหมาย เจริญรัตน์  2545-2545
 นางภัธิรา เสงี่ยมศักดิ์  2545-2553
 นายสมเกียรติ พานิชย์กิจเจริญ  2554-2558
 นายธีระทัศฯ์ อัครฉัตรรัตน์  2559-2562
 นายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช  2563-ปัจจุบัน