กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2565