แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 1. โครงสร้างหน่วยงาน

 2. ข้อมูลผู้บริหาร

 3. อำนาจหน้าที่

 4. แผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน

 5. ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

 6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 7. ข่าวประชาสัมพันธ์

 8. Q&A (ถามตอบ)

 9. Social Network

 10. แผนดำเนินงานประจำปี

 11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

 12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

 15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

 17. E–Service

 18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

 20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

 22. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

 24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 25. นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ*

 31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

 32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 34. นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

 35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

 37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

 39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

 40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

 41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 43. การดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน