แก้ไขความประพฤติ สาย เฉื่อย

แนวทางการแก้ไขพฤติกรรม สาย เฉื่อย ให้ติดต่อที่หัวหน้าระดับชั้น

แก้ไขสาย เฉื่อย

ระดับชั้น ม. 1

ระดับชั้น ม. 2

ระดับชั้น ม. 3

ระดับชั้น ม. 4

ระดับชั้น ม.5

ระดับชั้น ม.6

แก้ไขพฤติกรรม

ระดับชั้น ม.1

ระดับชั้น ม.2

ระดับชั้น ม.3

ระดับชั้น ม.4

ระดับชั้น ม.5

ระดับชั้น ม.6

ส่งหลักฐานการแก้ไขพฤติกรรม

ระดับชั้น ม.1

ระดับชั้น ม.2

ระดับชั้น ม.3

ระดับชั้น ม.4

ระดับชั้น ม.5

ระดับชั้น ม.6