รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์พร้อมคณะกรรมการนิเทศติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด สพม. สุรินทร์ครั้งที่ 1/2565 ระยะที่ 2

16 มิถุนายน 2565 นางปติมา กาญจนากาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์พร้อมคณะกรรมการนิเทศติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด สพม. สุรินทร์ครั้งที่ 1/2565 ระยะที่ 2 ตามโครงการนิเทศบูรณาการ โดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด สพม. สุรินทร์ ตามแผนการนิเทศบูรณาการ โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC เพื่อพัฒนาบทเรียนร่วมกัน ครั้งที่ 1/2565 ระยะ 2 โดยมีวัตถุประสงค์การนิเทศติดตาม ดังนี้

1. การนิเทศติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้น TPS MODEL

2. การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพและการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน

3. การนิเทศติดตามการดำเนินงานด้านทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต

4. การนิเทศติดตามการดำเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2561 (ปรับปรุง 2562)

โดยมีนายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร พร้อมด้วย นายภัทรพล หมวกเหล็ก รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล นางกิมาภรณ์ เติมสุข

        รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ นายธีรศักดิ์ อาษา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และนางพัชรนันท์ เจริญศิริวิชญกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป หัวหน้ากลุ่มสาระ และคณะครูร่วมรับการนิเทศและเปิดชั้นเรียน ณ ห้องโสต 7 และอาคารเรียนต่าง ๆ ของโรงเรียน

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น