ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนสิรินธร (อักษรย่อ: ส.ธ.) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษประเภทสหศึกษา และเป็นส่วนราชการสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศคกษาสุรินทร์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เดิมชื่อ “โรงเรียนสตรีสุรินทร์” โรงเรียนสิรินธร ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2478 ต่อมาเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2506 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามโรงเรียนใหม่ว่า ” โรงเรียนสิรินธร ” ซึ่งเป็นพระนามของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โรงเรียนสิรินธร ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 360 ถนนเทศบาล 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและ
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยแบ่งเป็น นักเรียนชาย 427 คน นักเรียนหญิง 2,806 คน รวม 3,233 คน มีจำนวน 42 ห้องเรียน
และมีบุคลากรทางการศึกษา โดยแบ่งเป็น ครู 149 คน ครูผู้ช่วย 3 คน ลูกจ้างประจำ 4 คน ลูกจ้างชั่วคราว 4 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565)

แผนผังโรงเรียน

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน