ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนสิริธร จังหวัดสุรินทร์ ดำเนินการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ โดมรวมใจสิรินธร เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้ทราบแนวทางการจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติตามกฏระเบียบรวมทั้งมาตรการป้องกันตัวเองและผู้อื่น จากการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (9-11 พฤษภาคม 2565)