คำพันธ์ เสาะแสวง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

พรระวี บุญสุยา

ครู

ทิพย์ภาวี หลอมประโคน

ครู

ภูริตา จันทสุข

ครู

อนุสรณ์ จันทสุข

ครู

อานนท์ มุ่งดี

ครู

บุญมี กิ่งก้านจันทร์

ครู

จิตญาดา เพ็งแจ่ม

ครู

ธัชทรัพย์ เสียงจินดารัตน์

ครู

ณัฎฐยา ใจหาญ

ครู

มลิวัลย์ บุญเย็น

ครู

สมชาย วงศา

ครู

สุชิต ยอดเพ็ชร

เจ้าหน้าที่ห้องคอมพิวเตอร์