กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

วัชระ ชาญศรี

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

พอย สุดจำนง

อำพล รติธรรมกุล

สุนิศา สุดจำนง

มัทนียา เสียงสนั่น

ภูรี ยอดณัฐรดี

ภัทรินทร์ แก้วคำ