กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

คำพันธ์ เสาะแสวง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

พรระวี บุญสุยา

ทิพย์ภาวี หลอมประโคน

ภูริตา จันทสุข

อนุสรณ์ จันทสุข

อานนท์ มุ่งดี

บุญมี กิ่งก้านจันทร์

จิตญาดา เพ็งแจ่ม

ประสิทธิ์ ตะวันหะ

ธัชทรัพย์ เสียงจินดารัตน์

ณัฎฐยา ใจหาญ

มลิวัลย์ บุญเย็น

สมชาย วงศา

สุชิต ยอดเพ็ชร