กลุ่มสาระศิลปะ

สุนทรี เกตุชาติ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

พงษ์ศักดิ์ แสนสุข

สุทธิลักษณ์ สมใจหวัง

ขวัญจิรา วงแหวน

วลัยพรรณ จารุทรัพย์สดใส

สหัสชัย แววบุตร

นิศารัตน์ นิลศักดิ์