กลุ่มสาระการงานอาชีพ

สุรชัย กิ่งก้านจันทร์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นิภา หลิมศิริวงษ์

ผ่องศรี พัวพันธุ์

มนตรี ท้าวไทยชนะ